# شیر_هم_که_باشی_جلوی_جماعت_گاو_کم_میاری!!!خدائی_غی